รายงานระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา  -ผู้เผยแพร่สื่อ  
Command item
 Refresh   |       
  เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษา
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถานศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 

ผู้เผยแพร่สื่อ : SuperUser Account

  รายวิชา ไมโครคอนโทรเลอร์ จำนวน 12 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์221935/4/2560 11:17:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา พาย พัฟเพสตรี้ จำนวน 4 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบประเภทพาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบประเภทพาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป การคิดคำนวณต้นทุนกำหนดราคาจำหน่าย และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์20685/4/2560 11:22:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา วงจรดิจิตอล จำนวน 10 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่าง ๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกท โลจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีกระกูลต่าง ๆ และการอ่านคู่มือดิจิตอล73485/4/2560 11:20:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น จำนวน 9 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วงจรควบคุม ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลอง และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น42955/4/2560 11:25:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร จำนวน 4 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ ของทรานซิลเตอร์และเฟต วงจรขยายคลาส A, B, AB, C และ D การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดาร์ลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า41055/4/2560 11:27:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การวิจัยการตลาดศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การอ่านและการแปลความหมายของข้อมูล การนำเสนอและการติดตามผลการวิจัยโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง 545/4/2560 11:26:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 จำนวน 7 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี48355/4/2560 11:28:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 จำนวน 8 ตอนคำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินค้า บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง กระดาษทําการ 8 ช่อง ปรับปรุบัญชี ปิดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว 233905/11/2560 3:39:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ จำนวน 10 ตอนคำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่่าสถิติพื้นฐานการบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จักเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่ง โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประมาลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทาง สถิติและแผนภูมิ 278175/11/2560 3:45:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา เทคนิคการซอย จำนวน 1 ตอนคำอธิบายของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอยผม การวิเคราะห์สภาพเส้นผมและโครงสร้างศีรษะ เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์การซอยผม การซอยผมด้วยวิธีการต่างๆ การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพซอยผมธุรกิจ 31015/11/2560 3:59:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา การเขียนคิ้ว จำนวน 1 ตอนคำอธิบายของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนคิ้ว การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างคิ้วและรูปหน้า การออกแบบคิ้ว เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนคิ้วถาวร การเขียนคิ้วถาวรสามมิติ การเขียนคิ้วถาวรหกมิติ การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพเขียนคิ้วถาวรเชิงธุรกิจ 1095/11/2560 4:00:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา เกล้าผม ถักเปีย จำนวน 6 ตอนคำอธิบายของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกล้าผมและถักเปีย เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเกล้าผม-ถักเปีย การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพเกล้าผมและถักเปียเชิงธุรกิจ 146075/11/2560 4:01:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา แต่งหน้า จำนวน 5 ตอนคำอธิบายของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแต่งหน้า การวิเคราะห์ลักษณะสีผิวและรูปหน้า เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งหน้า การแต่งหน้า BASIC การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพแต่งหน้า BASIC เชิงธุรกิจ 170535/11/2560 4:02:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา การวิจัยตลาด จำนวน 13 ตอนคำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การอ่านและการแปลความหมายของข้อมูล การนำเสนอและการติดตามผลการวิจัยโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง 313585/11/2560 4:03:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ขนมอบ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบ การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบยอดนิยมการตกแต่ง การเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย 05/11/2560 4:04:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
 

ผู้เผยแพร่สื่อ : ผู้นำเข้าข้อมูล edltv

  บัวลอยชาเขียว-งาดำบัวลอยชาเขียว-งาดำ170712/11/2014 9:32:00 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ต้ม : ขนมปลากริมไข่เต่าขนมปลากริมไข่เต่า158912/11/2014 9:32:00 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1175612/11/2014 9:32:00 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2106412/11/2014 9:32:00 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  เมตริกซ์ ตอนที่ 1เมตริกซ์ ตอนที่ 1230312/11/2014 9:32:00 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา